ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 1 เลขที่ 906

ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02-5766100 ต่อ 8110