มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 970 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมายกำหนด

 

กรณีบริจาคด้วยตนเอง

-มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 1

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8.00 – 16.00 น.

โทรศัพท์ 02-5766100 ต่อ  8110

ท่านสามารถบริจาคในรูปของเงินสด หรือเช็คขีดคร่อม A/C Payee Only

สั่งจ่าย มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ กรณีที่มาบริจาคด้วยตนเอง

ขอให้ท่านเตรียมข้อมูล ดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • วัน/เดือน/ปีเกิด
  • ที่อยู่
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • E-Mail ของผู้บริจาค
  • วัตถุประสงค์ของการบริจาค

กรณีบริจาคผ่านระบบ Electronic

บริจาคผ่าน Application บน Smart Phone ทาง QR code ซึ่งท่านจะได้รับใบเสร็จส่งกลับทางไปรษณีย์ เมื่อบริจาคตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป

ธนาคารทหารไทย

(บริจาคโดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารทหารไทย และสแกน QR code)

 

ธนาคารกรุงเทพ

(บริจาคโดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพ และสแกน QR code)

 

กรณีบริจาคผ่านธนาคาร

เข้าบัญชีกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์

ธนาคาร                                สาขา                                เลขที่บัญชี

ธนาคารทหารไทย         ศูนย์ราชการ B                 236-1-00491-0

ธนาคารกรุงเทพ             ศูนย์ราชการ B                 942-008989-9