ที่มาของมูลนิธิ

สืบเนื่องจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จัดสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ เมื่อ พ.ศ.2559 ซึ่งแต่เดิม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก็อยู่ในกำกับของ มูลนิธิจุฬาภรณ์ นั้น แต่เมื่อมีพระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์