วิสัยทัศน์

รินน้ำใจ สู่การพัฒนา และ วิจัย เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ทุกชีวิตของคนไข้ คือหัวใจของเรา

วัตถุประสงค์

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล รับบริจาคเงินและทุนทรัพย์ เพื่อ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะกรรมการจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์การใช้ทุนทรัพย์จากการบริจาค ไว้ในตราสารดังนี้