คณะกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ประกอบด้วยบุคคลจากทั้งจากภายนอกและภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนี้

 1. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์     องค์ประธานกรรมการ
 2. หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล     รองประธานกรรมการคนที่ 1
 3. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์     รองประธานกรรมการคนที่ 2
 4. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี      กรรมการ
 5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์     เลขาธิการมูลนิธิฯ
 6. นายสุวิชญ โรจนวานิช     กรรมการ
 7. นางมาริษา สมบัติบูรณ์     กรรมการ
 8. นางวลฺลภ ยุติธรรมดำรง      กรรมการ
 9. นายชาญณรงค์ มากพันธุ์     กรรมการ
 10. นางโศภิษฐ์ ปรัชญนันท์     กรรมการและเหรัญญิก
 11. นาวาอากาศเอก ปพาฬ ศิริสวัสดิ์     กรรมการ
 12. นางสาวสุรางค์ อัคนิโรจน์     กรรมการและเลขานุการ
 13. นางกฤติมา เบ็ญจวรรณ     ผู้จัดการมูลนิธิฯ