การรับใบเสร็จรับเงิน

กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากพร้อม ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ มายังมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 1 เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02-5766100 ต่อ 8110